Projectontwikkelaar

Heeft u de mogelijkheid om bepaalde percelen aan te kopen, maar twijfelt u nog over de mogelijkheden? Dan denk ik graag met u mee.

Zijn er twijfels over de bestemming van een perceel?

Zoekt u een landmeter voor een verkavelingsaanvraag?

Diensten

Als landmeter-expert kan ik u helpen bij het ontwikkelen van gronden:

  • Inbrengen van bestemmingsgrenzen op een kadastraal plan
    Op een digitaal kadastraal plan worden de grenzen van het gewestplan,(G)RUP, BPA, ... ingebracht zodat duidelijk is welke percelen onder welke bestemming vallen. Dit is wel louter kadastraal en kan enige afwijkingen vertonen.

  • Vastleggen van bestemmingsgrenzen op een metingsplan
    Als u zekerheid wil hebben over de bestemmingsgrens, worden de percelen opgemeten en de eigendomsgrenzen vastgelegd. Daarna kan de bestemmingsgrens van het gewestplan,(G)RUP, BPA, ... nauwkeurig vastgelegd worden.

  • Verkaveling
    Een verkaveling dient aangevraagd te worden wanneer er percelen worden opgesplitst zodat er nieuwe wooneenheden kunnen worden gecreëerd voor verkoop of verhuur (meer dan negen jaar). In dit geval wordt de bestaande toestand opgemeten en worden de huidige eigendomsgrenzen vastgelegd. Indien de percelen een verschillende ruimtelijke bestemming (woonzone, agrarisch gebied, ... ) hebben, worden de grenzen hiervan ook vastgelegd. Daarna wordt er in samenspraak met de aanvrager en de gemeente een verkavelingsplan opgemaakt met stedenbouwkundige voorschriften. Er wordt een dossier opgestart op het omgevingsloket die voldoet aan het normenboek van een verkavelingsaanvraag (motivatienota, hemelwaterverordening, project MER-screening, foto’s, …) Nadat de verkaveling goedgekeurd en de vergunning verkregen is, kan het perceel opgesplitst worden in de nieuwe loten en kunnen de nieuwe grenspalen op het terrein gezet worden. Dit is een verkavelingsprocedure in een notendop. Een uitgebreide uitleg bezorg ik u graag telefonisch.