Aanvraag op het omgevingsloket

Wilt u een stuk grond verkavelen?

Wil u een gracht aanleggen?

Wilt u aanzienlijke grondwerken uitvoeren of regulariseren?

Wilt u een baangracht overkappen en inbuizen?

Diensten

Voor bovenstaande handelingen uit te voeren is een omgevingsvergunning nodig. Ik beschik over ervaring bij het verkrijgen van onderstaande vergunningen via het omgevingsloket.

 • Verkaveling
  Een verkaveling dient aangevraagd te worden wanneer er percelen worden opgesplitst zodat er nieuwe wooneenheden kunnen worden gecreëerd voor verkoop of verhuur (meer dan negen jaar). In dit geval wordt de bestaande toestand opgemeten en worden de huidige eigendomsgrenzen vastgelegd. Indien de percelen een verschillende ruimtelijke bestemming (woonzone, agrarisch gebied, ... ) hebben, worden de grenzen hiervan ook vastgelegd. Daarna wordt er in samenspraak met de aanvrager en de gemeente een verkavelingsplan opgemaakt met stedenbouwkundige voorschriften. Er wordt een dossier opgestart op het omgevingsloket die voldoet aan het normenboek van een verkavelingsaanvraag (motivatienota, hemelwaterverordening, project MER-screening, foto’s, …) Nadat de verkaveling goedgekeurd en de vergunning verkregen is, kan het perceel opgesplitst worden in de nieuwe loten en kunnen de nieuwe grenspalen op het terrein gezet worden. Dit is een verkavelingsprocedure in een notendop. Een uitgebreide uitleg bezorg ik u graag telefonisch.

 • Verkavelingswijziging/bijstelling
  Wenst u een vergunde verkaveling aan te passen? Dit kan via een aanvraag op het omgevingsloket. Eerst wordt de huidige verkaveling opgevraagd. Indien nodig wordt de bestaande toestand opgemeten en worden de verkavelingsgrenzen vastgelegd. In samenspraak met de aanvrager en de gemeente worden de grenzen van de verkaveling gewijzigd of worden de stedenbouwkundige voorschriften aangepast. Er wordt een dossier opgestart op het omgevingsloket die voldoet aan het normenboek van een verkavelingsbijstelling.

 • Terreinaanleggingswerken 
  Als u een terrein wilt ophogen of afgraven of een gracht wil graven dient u een vergunning aan te vragen voor terreinaanleggingswerken. Indien u deze werken uitgevoerd heeft zonder vergunning, kan u ook aanvraag tot regularisatie indienen. In beide gevallen wordt de bestaande toestand in kaart gebracht. Na eventueel overleg met een bevoegde instantie wordt dan de nieuwe toestand opgemaakt in een ontwerpplan. De volumes van de grondwerken worden hierbij berekend. Eens alle documenten opgemaakt zijn, wordt alles op het omgevingsloket geplaatst en wordt de aanvraag ingediend.

 • Omgevingsaanvraag voor het aanleggen van verhardingen
  Wanneer u een oppervlakte wenst te verharden, dient er een aanvraag op het omgevingsloket opgemaakt te worden. Hierbij kan ik u ook helpen met een ontwerpplan. Nadat de bestaande toestand in kaart is gebracht, kunnen er nieuwe oppervlaktes verharding ontworpen worden. Hierbij wordt er rekeningen gehouden met de afwatering. Er kunnen details van de werken uitgetekend worden en terreinprofielen aangemaakt worden. In dit geval weet u ook meteen hoeveel verharding er zal komen en hoeveel bouwmateriaal er zal nodig zijn. Op het omgevingsloket wordt dan een technisch dossier opgemaakt om zo een vergunning te verkrijgen. Wanneer er constructies bij komen kijken, is er wel medewerking van een architect nodig.

 • Overkappen en inbuizen van een baangracht 
  Iedere eigenaar van een perceel dat afgesloten is door een baangracht mag een aanvraag indienen tot het overkappen van die baangracht om zo op zijn perceel te geraken. Bij deze aanvraag wordt de bestaande toestand opgemeten voor het deel van de gracht dat overkapt wordt. Daarna wordt de overkapping en inbuizing ontworpen in een nieuwe toestand. Er wordt ook een verslag opgemaakt en een detailplan van de overkapping en inbuizing. Eens alle documenten opgemaakt zijn, wordt alles op het omgevingsloket geplaatst en wordt de aanvraag ingediend.